De zorg

Onze (maximaal) 12 bewoners zullen een hechte groep vormen die qua persoonlijkheden goed bij elkaar passen. Dit willen wij bereiken door een uitgebreide kennismaking tijdens de aanmeldfase en regelmatige ontmoetingen voor de beoogde bewoners zoals een lammetjesdag, barbecue of spelletjesdag in de vervolgfase.

Omdat wij streven naar een en goede balans tussen bewoners met een lager en hoger IQ, hebben wij in overleg met een zorgconsulent de keus gemaakt om onze bewoners in twee groepen op te splitsen; De vlinders en de eekhoorns. De vlinders zijn de bewoners die doorgaans wat beter sociaal vaardig zijn dan onze eekhoorns, die juist wat meer zelfstandig en autonoom handelen. Door deze groepen aan elkaar te verbinden, kunnen ze met elkaar groeien in hun vaardigheden en competenties bij het doen van de dagelijkse zaken en meer incidentele (huishoudelijke) taken.

Waar nodig kan een beroep worden gedaan op ouders en vrijwilligers voor bijvoorbeeld klusjes, tuinonderhoud, begeleiding bij uitjes, vervoer naar (dokters)afspraken en het organiseren van activiteiten. Of voor extra één-op-één aandacht: voorlezen, muziek maken, puzzelen, sporten etc.

Een potentieel bewonersprofiel:

 • Hij/Zij heeft in januari 2022 een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar;
 • Heeft een indicatie voor begeleid wonen;
 • Heeft een PGB vanuit de WLZ of WMO;
 • Heeft gedrag dat niet belemmerend is voor anderen;
 • Is in staat zelfstandig te wonen met begeleiding;
 • Heeft een eigen inkomen uit werk of uitkering;
 • Heeft werk, een opleiding of dagbesteding.

De ouders:

 • Wonen in of in de nabije omgeving van Someren of Asten;
 • Onderschrijven de visie van Liever in Lierop;
 • Zijn bereid een actieve rol in de organisatie te spelen;
 • Zijn bereid een financiële bijdrage te leveren.

Voldoet u aan de eisen?

Dagbesteding

In de grote boerderij wordt er een ruimte aangewezen voor een vorm van dagbesteding voor 2 à 3 deelnemers, al dan niet de eigen bewoners. Er wordt nog nagedacht over de invulling van deze dagbesteding, waar met name senioren uit de directe omgeving worden ontvangen en gelegenheid vinden voor een sociale ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tevens gaat er voldoende buitenruimte zijn voor tuinieren, klussen en het houden van hobbydieren. In het zomerseizoen kan er een klein recreatieterras voor langsrijdende fietsers opgezet worden. Mogelijk zullen er in de toekomst ook voor deze activiteiten enkele dagbestedingsplaatsen gecreëerd worden.

Begeleid wonen is en blijft de hoofdactiviteit van Liever in Lierop, de dagbestedingsactiviteiten zullen alleen ontplooid worden als deze een meerwaarde gaan opleveren voor de bewoners. Hiermee creëren wij meerwaarde bij het opdoen van sociale contacten, het aanleren van praktische vaardigheden, het contact met de natuur, het bieden van dagstructuur en binding met de Lieropse gemeenschap.

Zorgaanbieder

Momenteel zijn we in gesprek met diverse zorgaanbieders om daaruit de meest passende voor ons project te selecteren.

Ouders én bewoners kiezen samen met de zorgaanbieder het personeel dat het best passend is bij de benodigde zorg en de kernwaarden van Liever in Lierop. De begeleiders zullen in elk geval een mix zijn van verschillende leeftijden, vrouwen én mannen en met diverse expertises. Naast begeleiders zullen er ook geschikte huishoudelijke medewerkers zijn, die een signalerende en ondersteunende rol zullen spelen in het dagelijkse leven van de bewonersgroep. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er niet teveel wisselingen in het personeelsbestand zullen plaatsvinden, zodat er vertrouwen, regelmaat en duidelijkheid ontstaat voor de bewoners.

Ouders én bewoners zullen een blijvende inbreng hebben in de zorg en de huisregels.

Bewoners of hun ouder(s)/vertegenwoordiger(s) kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de contactpagina van deze site. Door een afvaardiging van de stichting wordt een kennismakingsgesprek met hen gehouden. Indien dit door beide partijen als positief wordt ervaren wordt een kennismakingsbijeenkomst met (zoveel mogelijk van) de huidige bewoners georganiseerd. Dit is een gelegenheid om op informele wijze in contact te komen met de bewoners en de ouders en de groep te ‘ervaren.’

Aanmeldprocedure

• Meldt u aan via het formulier op de contactpagina op deze site.
• U wordt telefonisch benaderd om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met enkele leden van de bewonerscommissie.
• De bewonerscommissie geeft een advies aan het bestuur.
• Indien het bestuur positief besluit, volgt toelating tot het matchingstraject.
• Tijdens dit traject wordt deelgenomen aan meerdere kennismakingsbijeenkomsten en vinden er observaties plaats door zorgprofessionals.
• Tegelijkertijd nemen de ouders/vertegenwoordigers deel in commissies.
• Aan het eind van het traject wordt definitief besloten over toelating.

Details over het matchingstraject, huurcontract en zorgcontract volgen in het kennismakingsgesprek.