De zorg

Het is de bedoeling dat de 12 bewoners een stabiele groep vormen van mensen die wat betreft persoonlijkheid en zorgvraag goed bij elkaar passen. Daarom nemen we na aanmelding uitgebreid de tijd voor een matchingfase. In deze periode leren de bewoners en ouders elkaar kennen tijdens gezellige activiteiten zoals een lammetjesdag, barbecue of spelletjesmiddag. Elke maand gaat de bewonersgroep onder begeleiding van enkele broers en zussen pannenkoeken eten in het dorp. Klantbegeleiders van de zorgaanbieder en een onafhankelijk orthopedagoge geven tijdens deze fase professionele adviezen over het passen binnen de groep en binnen de zorgmogelijkheden.

Liever in Lierop biedt woonplekken voor jongvolwassenen met verschillende niveaus:  mensen met een verstandelijke beperking die veel aansturing en nabijheid nodig hebben en mensen die redelijk zelfstandig kunnen functioneren, maar een sociaal-emotionele jonge leeftijd hebben, bijvoorbeeld door een autisme spectrum stoornis. 

In onze visie kunnen deze twee groepen van elkaar leren en elkaar aanvullen. De meer zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld hun huisgenoten meenemen naar de winkel. Andersom kunnen de mensen met een lager niveau de drempel tot sociale contacten verlagen voor hun medebewoners.

Voor de bewoners met een behoorlijke mate van praktische zelfstandigheid zijn er 5 studio’s die een voordeur naar het erf hebben, de overige 7 studio’s hebben hun deur inpandig met eenvoudige toegang tot de slaapwacht.

Een potentieel bewonersprofiel:

 • Hij/Zij heeft een leeftijd tussen de 17 en 35 jaar;
 • Heeft een indicatie voor begeleid wonen;
 • Heeft een PGB vanuit de WLZ of WMO;
 • Heeft gedrag dat niet belemmerend is voor anderen;
 • Is in staat zelfstandig te wonen met begeleiding;
 • Kan zelf de ADL uitvoeren;
 • Heeft een eigen inkomen uit werk of uitkering;
 • Heeft werk, een opleiding of dagbesteding.

De ouders:

 • Wonen in of in de nabije omgeving van Someren of Asten;
 • Onderschrijven de visie van Liever in Lierop;
 • Zijn bereid een actieve rol in de organisatie te spelen;
 • Zijn bereid een financiële bijdrage te leveren.

Voldoet u aan de eisen?

Dagbesteding

Onze bewoners zullen ieder hun eigen dagbesteding of werk buitenshuis hebben gedurende de week.  Afhankelijk van de behoefte, kan er één doordeweekse dag thuis aan huishoudelijke taken, tuinieren en andere hobby’s worden besteed. 

In de grote boerderij  is een ruimte waar ontmoetingen en activiteiten worden georganiseerd. De deur aan de Heesvenstraat zal letterlijk de verbinding met het dorp worden; we hopen er onder andere senioren en leeftijdsgenoten zonder beperking  te ontvangen. Zelfgemaakte of gekweekte producten kunnen hier worden verkocht.

Tevens is er meer dan voldoende buitenruimte voor tuinieren, klussen en het houden van hobbydieren. In het zomerseizoen kan er zelfs een klein recreatieterras voor langsrijdende fietsers opgezet worden. Mogelijk zullen er in de toekomst voor al deze activiteiten enkele dagbestedingsplaatsen voor bewoners of derden gecreëerd worden.

Begeleid wonen is en blijft de hoofdactiviteit van Liever in Lierop, de dagbestedingsactiviteiten zullen alleen ontplooid worden als deze een meerwaarde gaan opleveren voor de bewoners. Hierbij valt te denken aan: het opdoen van sociale contacten, het aanleren van praktische vaardigheden, het contact met de natuur, het bieden van dagstructuur en binding met de Lieropse gemeenschap.

Zorgaanbieder

Prisma-Fitin zal de zorg gaan leveren in het huis. Dit is een partij met veel ervaring in vergelijkbare kleinschalige wooninitiatieven in Brabant en Gelderland. Ouders en bewoners van initiatieven in de regio zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de zorg door Fittin. Er is veel ruimte om vorm te  geven aan de eigen visie. Ook de bewoners krijgen een belangrijke stem.

Ouders én bewoners kiezen samen met de zorgaanbieder het personeel dat het best passend is bij de benodigde zorg en de kernwaarden van Liever in Lierop. De begeleiders zullen in elk geval een mix zijn van verschillende leeftijden, vrouwen én mannen en met diverse expertise. Naast begeleiders zullen er ook geschikte huishoudelijke medewerkers zijn, die een signalerende en ondersteunende rol zullen spelen in het dagelijkse leven van de bewonersgroep, de zogenaamde gastvrouwen/heren. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er niet te veel wisselingen in het personeelsbestand zullen plaatsvinden, zodat er vertrouwen, regelmaat en duidelijkheid ontstaat voor de bewoners.

Ouders én bewoners zullen een blijvende inbreng hebben in de zorg en de huisregels.

Bewoners of hun ouder(s)/vertegenwoordiger(s) kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de contactpagina van deze site. Door een afvaardiging van de stichting wordt een kennismakingsgesprek met hen gehouden. Indien dit door beide partijen als positief wordt ervaren wordt een kennismakingsbijeenkomst met (zoveel mogelijk van) de huidige bewoners georganiseerd. Dit is een gelegenheid om op informele wijze in contact te komen met de bewoners en de ouders en de groep te ‘ervaren.’

Aanmeldprocedure

 • Meld u aan via het formulier op de contactpagina op deze site.
 • U wordt telefonisch benaderd om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met enkele leden van de bewonerscommissie.
 • De bewonerscommissie geeft een advies aan het bestuur.
 • Indien het bestuur positief besluit, volgt toelating tot het matchingstraject.
 • Tijdens dit traject neem je als familie deel aan meerdere kennismakingsbijeenkomsten.
 • Zorgprofessionals beoordelen het dossier en houden een intakegesprek.
 •  Tegelijkertijd nemen de ouders/vertegenwoordigers deel in commissies.
 • Aan het eind van het traject wordt door de ouderraad definitief besloten over toelating op basis van de adviezen en eigen bevindingen.

  Details over het matchingstraject, huurcontract en zorgcontract volgen in het kennismakingsgesprek.